นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้าและคืนเงิน

บริษัท คอสเมคอน จำกัด ผู้บริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ Favlens.com โดยในเอกสารนี้จะใช้คำเรียกแทนตนว่า (“บริษัท”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงิน การเปลี่ยน และคืนสินค้าต่อผู้ซื้อสินค้าของร้าน โดยในเอกสารนี้จะใช้คำเรียกผู้ซื้อว่า (“ลูกค้า”) และจะถือว่าลูกค้าคือผู้ที่รับทราบและยินยอมรับข้อตกลงการซื้อของร้านเมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จเรียบร้อยแล้ว

เนื่องจากคอนแทคเลนส์เป็นสินค้าประเภทใช้แล้วทิ้ง (Disposable Product) ดังนั้น การพิจารณาคืนสินค้า/คืนเงินจึงต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัท โดยลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งร้องเรียนปัญหาสินค้าผ่านทางช่องทางติดต่อ อีเมล หรือ แชทแพลทฟอร์มที่กำหนดภายในระยะเวลา 7 วันหลังได้รับสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธคำร้องและการเปลี่ยน คืน หรือชดเชยใดๆเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 7 วันตามที่กำหนด

เพื่อให้คำร้องของลูกค้ามีมูลและเป็นรูปธรรมต่อกระบวนการพิจารณาเปลี่ยนคืนสินค้าหรือคืนเงิน ทางบริษัทขอความร่วมมือในการถ่ายวีดีโอทันทีเมื่อได้รับและเปิดใช้งานสินค้าครั้งแรก โดยลูกค้าสามารถแนบวีดีโอดังกล่าวมาพร้อมกับคำร้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาฯข้างต้น

เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า / คืนเงิน

การเปลี่ยนคืนสินค้าด้วยกรณีใดกรณีหนึ่งด้านล่างนี้ หากลูกค้าสามารถแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าคำร้องที่แจ้งเป็นจริง ทางบริษัทยินดีส่งสินค้าใหม่หรือสินค้าทดแทนในกรณีที่สินค้าตามคำสั่งซื้อหมด (ตามตกลงกับลูกค้า) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม *อนึ่ง การส่งคำร้องจะต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลาที่แจ้งข้างต้น

  1. สินค้ามีความบกพร่องหรือเสียหายจากการผลิตหรือการจัดส่ง ซึ่งเห็นได้จากภายนอกบรรจุภัณฑ์ (ก่อนเปิดใช้งาน) เช่น บรรจุภัณฑ์ย่อย (blister pack) มีการรั่วซึมก่อนเปิดใช้ หรือ พบสิ่งผิดปกติบนสินค้าก่อนเปิดบรรจุภัณฑ์ย่อย เช่น เห็นรอยขาด บิ่น เป็นรอย หรือมีสิ่งแปลกปลอมลอยอยู่ในของเหลวในบรรจุภัณฑ์
  2. บริษัทจัดส่งสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
  3. สินค้าหมดอายุใช้งานหรือวันสิ้นสุดอายุตามข้างบรรจุภัณฑ์เหลือน้อยกว่า 30 วัน

บริษัทอาจยื่นข้อเสนอในการคืนเงินค่าสินค้าในกรณีที่ไม่อาจจัดส่งสินค้าเปลี่ยนหรือสินค้าทดแทนตามกรณีข้างต้นให้แก่ลูกค้าได้ หรืออาจยอมรับข้อเสนอคืนเงินจากลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการรับสินค้าจากกรณีข้างต้นได้เช่นกัน

ในการส่งเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน ทางบริษัทจะดำเนินการภายใน 3 วันทำการหลังจากสิ้นสุดการพิจารณาหรือบรรลุข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและลูกค้า หากเป็นการคืนเงิน ทางบริษัทจะชำระเงินคืนผ่านช่องเดิมที่ลูกค้าชำระเข้ามาหรือตามแต่ตกลงกับลูกค้า โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งหรือค่าธรรมเนียมชำระเงินคืนให้แก่ลูกค้า และจะแจ้งผลการดำเนินการผ่านช่องทางที่ลูกค้าติดต่อแจ้งคำร้องอีกครั้ง

สำหรับกรณีอื่นๆนอกเหนือจากที่แจ้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเป็นรายกรณี หรือปฏิเสธรับพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่บริษัท

โปรดทราบว่า การส่งคืนสินค้าเพื่อขอเปลี่ยนหรือคืนเงินโดยมิได้ผ่านการแจ้งคำร้องและยินยอมจากทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ชดเชย รวมถึงไม่ส่งคืนสินค้าที่ส่งมาหากไม่มีการชำระค่าจัดส่งคืนจากลูกค้า